วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันอาสาฬหบูชา


วันอาสาฬหบูชา  เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

เส้นทางสู่วัดเขาขวาง

ถนนเส้นนี้ เป็นเส้นทางสู่วัดเขาขวาง โดยวิ่งเรียบคลองส่งน้ำแม่กลองตรงเข้าไป โดยมีป้ายบอกทางอยู่เป็นระยะ

ชมกันใกล้ๆ

ขยายภาพให้ชมกันใกล้ๆ คือตึกในโรงพยาบาลท่าม่วง

ตึกสงฆ์

ตึกใหญ่ด้านหน้า เป็นตึกสงฆ์ ที่ท่านสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานให้ อยู่บริเวณสามแยกลำน้ำแม่กลอง

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

ทำที่นี่

ลวดลายต่างๆของอุโบสถหลังนี้ ล้วนแต่ทำขึ้นที่นี่ทั้งนั้น ค่อยๆบรรจงสร้าง บรรจงทำ เพื่อความสวยงาม

อีกมุม

มองกันชัดๆอีกมุมของเรือนรับรอง ( ศาลาเอนกประสงค์ )

กองวัสดุ

วัสดุเหล่านี้ ผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค ท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่สามารถร่วมสร้างบุญนี้ได้